VAKKE

Daar word vier vakke aangebied in die Grondslagfase nl.
Huistaal, Eerste Addisionele Taal, Wiskunde en Lewensvaardigheid.
Elke vak het verskillende Inhoudsareas wat die volgende insluit:
 
Huistaal
Luister en Praat
Lees en Klanke
Skryf
 
Eerste Addisionele Taal
Listening and Speaking
Reading and Phonics
Writing
 
Wiskunde
Getalle, Bewerkings en Verwantskappe
Patrone, Funksies en Algebra
Ruimte en Vorm
Meting
Data
 
Die gewig van die Wiskunde Inhoudsareas is as volg:

Inhoudsareas

Getalle, Bewerkings en Verwantskappe

Patrone, Funksies en Algebra

Ruimte en Vorm

Meting

Data

Graad 1

65 %

10 %

11 %

9 %

5 %

Graad 2

60 %

10 %

13 %

12 %

5 %

Graad 3

53 %

10 %

13 %

14 %

5 %

 
Lewensvaardigheid
Aanvangskennis
Persoonlike en Sosiale Welstand
Kreatiewe Kuns (Skeppende Kunste)
- Visuele Kuns (2D en 3D)
- Uitvoerende Kuns (Dans, Musiek en Drama)
 
Fisiese Ontwikkeling ( Beweging, Perseptueel Motories, Ritme, Koördinasie, Balans, Ruimtelike Oriëntasie, Lateraliteit en Sport en Spele)
 
Die leerders gaan 1 Periode per week na die Rekenaarsentrum.
 
'n Geïntegreerde benadering tot die implementering van die vakke in die klaskamer sal verseker dat die ontwikkeling van tale ook deel sal vorm van die programme vir Wiskunde en Lewensvaardighede.
 

TYDSTOEKENNING

Die onderrigtyd in die die Grondslagfase is soos in die onderstaande tabel aangedui:

Vak

Toekenning van tyd per week

Graad R

(UUR)

Graad 1-2

(UUR)

Graad 3

(UUR)

Huistaal                        

Eerste Addisionele Taal

Wiskunde

Lewensvaardighede:

* Aanvangskennis

* Skeppende Kunste

* Liggaamsopvoeding

* Persoonlike en Sosiale Welsyn

10

7

6

(1)

(2)

(2)

(1)

7/8

2/3

7

6

(1)

(2)

(2)

(1)

7/8

3/4

7

7

(2)

(2)

(2)

(1)

Totaal

23

23

25

 

Huistaal Gr 1-3

Graad 1-3

Totaal per week

Luister en Praat

1 uur per week

1 uur

Lees en Klanke

Klanke:

15 min per dag vir 5 dae

Gedeelde Lees/Gedeelde Skryf:

15 min per dag vir 5 dae

Groeplees: 30 min per dag vir 5 dae

5 uur

Handskrif

1 uur per week

1 uur

Skryfwerk

1 uur per week

1 uur

   

8 uur

 

Eerste Addisionele Taal

 

Graad 1

Graad 2

Graad 3

Listening and Speaking

1 uur 30 min

45 min

1 uur

Reading and Phonics

30 min

45 min

1 uur

Writing

 

30 min

30 min

Language Use

   

30 min

Ure per Week

2 ure

2 ure

3 ure


Wiskunde

 

Graad 1-3

Hoofrekene (Tel, Konsepte, Probleemoplossing)

20 min

Nuwe Konsep

20 min

Werk in groepe (Tel, Konsep, Probleemoplossing)

50 min

Individuele werk

 

Ma – Don 90 min per dag

Vr – 1 uur

= 7 ure per week

 
Onderrigtyd vir Graad R, 1 en 2 is 23 uur en Graad 3 is 25 uur.
 
Onderrigtyd vir Tale in Graad R-2 is 10 uur en vir Graad 3 is 11 uur.
 
‘n Maksimum tyd van 8 uur en ‘n minimum tyd van 7 uur word aan     Huistaal toegeken. Vir Addisionele Taal word ‘n minimum tyd van 2 uur en ‘n maksimum tyd van 3 uur vir Graad 1-2 toegeken.
 
In Graad 3 word ‘n maksimum tyd van 8 uur en ‘n minimum tyd van 7 uur vir Huistaal toegeken. ‘n Minimum van 3 uur en ‘n maksimum van 4 uur word in Graad 3 vir Addisionele Taal toegelaat.
 
Die Tydstoekenning vir Tale in die Grondslagfase sal deur die taalkonteks van die skool bepaal word. Skole kan self besluit om meer of minder tyd aan Huis-en Eerste Addisionele Taal te bestee volgens die behoeftes van hulle leerders.
 
 
TKS werk op die maksimum tyd vir Huistaal en die minimum tyd vir Eerste Addisionele Taal.
 
Die tydstoekenning vir Pouses, Saalopeninge en Buitemuurs is uitgesluit by die voorgeskrewe tydsindeling.
      
Tyd moet beskikbaar gestel word om leerders met leerprobleme te ondersteun tydens onderrigtyd.
 
In Lewensvaardigheid is die onderrigtyd vir Aanvangskennis in Graad R-2 net 1 uur en in Graad 3 is dit 2 uur.
 
* Assessering in Graad R is informeel van aard en leerders moet nie aan ‘n toetssituasie blootgestel word nie; daarom is daar nie assesseringsaktiwiteite in die NKABV vir Graad R ingesluit nie.
 
Assessering in Graad R vind meestal deur middel van waarneming plaas waartydens die onderwyser die bevindinge van die assessering op ‘n kontrolelys of op ‘n waarnemingslys afmerk en aanteken ; sodoende word ‘n volledige prentjie van elke leerder se sterkpunte en struikelblokke geleidelik gedurende die jaar gevorm. Dit bied geleentheid om struikelblokke te hanteer en sterkpunte te bevorder.
 
Die prestasievlakke word op ‘n sewepuntskaal vir elke vak vanaf Gr R tot 3 aangedui.

PRESTASIEKODES

BESKRYWING VAN DIE VAARDIGHEID

PERSENTASIE

7

Uitnemende prestasie

80-100

6

Merieteprestasie

70-79

5

Substansiële prestasie

60-69

4

Bevredigende prestasie

50-59

3

Gemiddelde prestasie

40-49

2

Elementệre prestasie

30-39

1

Nie bereik nie

0-29

 
Promosievereistes
- Daar word van die leerders verwag om saam met hulle ouderdomsgroep na die volgende graad bevorder te word.  
- Geen leerder mag langer as 4 jaar in die fase bly nie.
- Indien hy nie die vereiste vlak van prestasie in die spesifieke graad bereik nie, het die leerder meer tyd nodig om dit wel te bereik.
- Die volgende is riglyne om die leerder se vordering in Graad R te bepaal:
- Vlak 4 vir Huistaal
- Vlak 3 vir Wiskunde
- Die volgende is riglyne om die leerder se vordering in Graad 1-3 te bepaal:
- Vlak 4 Huistaal
- Vlak 3 Eerste Addisionele Taal
- Vlak 3 Wiskunde
- ‘n Leerder wat nie aan die vereistes vir bevordering voldoen nie kan oorgeplaas word na die volgende graad om te verhoed dat hy/sy nie langer as vier jaar in die Grondslagfase is nie. Dit sluit Graad R uit.
 
Grondslagfase
Departementshoof: Mev Leana Shannon
Gradehoof Graad 1: Me Eliz-Mari Kotzé
Gradehoof Graad 2: Mev Carien Schutte
Gradehoof Graad 3: Mev Jenny Bredenkamp
 
Select