Hieronder word die voorwaardes vir toelating van 'n leerder tot die Naskoolsentrum uiteengesit. Hierdie voorwaardes bevat belangrike inligting. Lees dit asseblief noukeurig deur.
 
     1. Die Naskoolsentrum funksioneer regdeur die jaar, behalwe gedurende openbare vakansiedae en gedurende die Desember skoolvakansie, wanneer die sentrum gesluit sal wees vir ongeveer 21
     2. All learners have to be collected by 17:30. Should you arrive late, a fee of R50 for every 15 minutes after 17:30 will be levied. Your co-operation in this regard will be highly appreciated!
     3. Fooie beloop R 450.00 per maand per leerder vir 2015. Bepaling van naskoolgelde vir 2016 sal op die finansiële vergadering van Oktober 2016 bepaal word. 'n Deposito gelykstaande aan een maand se fooie is betaalbaar by toelating. Dit is vooruitbetaalbaar saam met die eerste maand se fooi. Die leerder word nie toegelaat alvorens die deposito en fooi betaal is nie. U moet een kalendermaand kennis gee. Kennisgewing van opsegging word bereken vanaf die datum waarop u SKRIFTELIKE KENNISGEWING ons bereik. Geen mondelinge kennisgewing sal aanvaar word nie. Indien u betyds en skriftelik kennis gee, sal u deposito as die kennismaand se fooi of gedeelte daarvan, beskou word. Die naskool behou hulle die reg voor om 'n maand kennis te gee aan ouers indien dit nodig gevind word. Betalings kan by die kantoor of per Internet gedoen word. :
     4. Die fooie is streng vooruitbetaalbaar voor of op die sewende (7) van elke maand. Indien u enige probleme in hierdie verband ondervind, kontak Mnr. Pelser by die skool (058 3034888). U is verplig om die volle fooi te betaal al is u kind bv. 'n volle maand afwesig weens siekte, vakansie of enige ander soortgelyke rede.
     5. No learner will be permitted to leave the premises without written permission during the course of   the afternoon. Learners have to be collected by parents personally or by any other person authorised in writing to do so. Should your child need to leave at a certain time to go home by foot or bicycle, written notice should be given stating the time of departure from the school.
     6. The disciplinary system of the school will also be implemented at the aftercare. Two written   warnings will be issued whereafter notice will be given of expulsion.
     7. Die leerders word van 'n ligte middagmaal voorsien. Indien u kind allergies is vir enige voedselsoort of medikasie, bring dit onder ons aandag asseblief. Bankbesonderhede Rek nr. Absa 4078714405 Takkode 632005. Gebruik u kind se naam & Van asook rekeningnommer as verwysing.
 
Indien u enige probleme of vrae het, skakel gerus die skoolhoof sodat probleme opgelos kan word. Alle sake sal as vertroulik hanteer word.
 
 
Select